SULAIR Home

Anderson Photograph Collection of YWCA in China, 1920s-1940s

Andersongroup2.jpg Miss Elsie Anderson spent seventeen years in China as a Secretary for Young Women's Christian Association of China (YWCA) 中華基督教女青年會 between 1920s-1940s. She went to China around 1918 and worked in YWCA organizations in various places, including Guangzhou, Shanghai, Shandong, Tianjin, etc. She was also involved with True Light Middle School in Guangzhou (真光女子中学). The private photography collection of Elsie Anderson was donated to the East Asia Library Special Collections by the relative of Miss Elsie Anderson in 2010. The collection includes more than 2900 photos, one diary and some slides and postcards. The site currently features selective photographs from the collection.

Images from the Anderson Photograph Collection courtesy Stanford University Libraries. Images may be reproduced or transmitted, but not for commercial use. For commercial use or commercial republication, contact zhxue@stanford.edu. This work is licensed under a Creative Commons License. By downloading any images from this collection, you agree to the terms of that license.

Photographs


Right click the image and choose "view image" for an enlarged view (Firefox browser recommended).


missionary5.jpg missionary13.jpg missionary15.jpg
missionary11.jpg missionary25.jpg missionary27.jpg
missionary39.jpg missionary37.jpg missionary36.jpg
missionary45.jpg missionary46.jpg missionary102.jpg
missionary98.jpg missionary57.jpg missionary110.jpg
missionary61.jpg missionary59.jpg missionary62.jpg
missionary69.jpg missionary65.jpg missionary70.jpg
missionary71.jpg missionary72.jpg missionary73.jpg
missionary74.jpg missionary75.jpg missionary76.jpg
missionary77.jpg missionary78.jpg missionary79.jpg
missionary81.jpg missionary83.jpg missionary84.jpg
missionary95.jpg missionary97.jpg missionary96.jpg
missionary109.jpg missionary104.jpg missionary108.jpg
chinese1.jpg chinese28.jpg chinese18.jpg
chinese20.jpg chinese29.jpg chinese17.jpg
chinese4.jpg chinese23.jpg chinese22.jpg
chinese9.jpg chinese8.jpg chinese10.jpg
chinese30.jpg chinese25.jpg chinese38.jpg
chinese37.jpg scene1.jpg scene3.jpg
scene4.jpg scene6.jpg scene2.jpg
scene7.jpg scene9.jpg scene8.jpg
scene11.jpg scene10.jpg scene12.jpg
scene14.jpg scene13.jpg scene15.jpg
scene18.jpg scene17.jpg scene21.jpg
scene19.jpg scene16.jpg scene20.jpg
scene23.jpg scene22.jpg scene24.jpg
scene25.jpg scene27.jpg scene26.jpg
scene29.jpg scene32.jpg scene37.jpg
scene38.jpg scene39.jpg scene35.jpg
scene40.jpg scene42.jpg scene41.jpg
scene43.jpg scene44.jpg chinese33.jpg

Selected Chinese books

Selected Chinese books on missions and missionaries in China

Beideshi wen xian yan jiu / Zhang Kaiyuan zhu.
贝德士文献研究 / 章开沅著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .B363 Z53 2011
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/9176569
______________________________________________________________
Zhui xun chai chuan zu ji : Meiguo sheng gong hui zai Hua chai chuan tan xi (1835-1920) / Lin Meimei zhu.
追寻差传足迹 : 美国圣公会在华差传探析(1835-1920) / 林美玫著
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .L496 2011
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/9176604
______________________________________________________________
Limadou : xing lü Zhongguo ji / Shanghai bo wu guan bian.
利玛窦 : 行旅中国记 / 上海博物館编
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .R46 L526 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/9067166
______________________________________________________________
Meiguo chuan jiao shi Bojia zai Hua huo dong yan jiu : 1834-1857 / Tan Shulin zhu.
美国传教士伯驾在华活动研究 : 1834-1857 / 谭树林著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .P29 T36 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827356
______________________________________________________________
Wang ri suo shi : yi wei Meiguo nü chuan jiao shi de Zhongguo ji yi / (Mei) Anna Xiwode Puluyite zhu ; Cheng Ma yi.
往日琐事 : 一位美国女传教士的中国记忆 / 安娜・西沃德・普鲁伊特著 ; 程麻译
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .P7812 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827464
______________________________________________________________
Zhongguo Shan Gan Ning Qing Yisilan wen hua lao zhao pian : 20 shi ji 30 nian dai Meiguo chuan jiao shi kao cha ji shi = ZhongguoShanGanNingQing Yisilanwenhua laozhaopian / Wang Jianping bian zhu.
中国陕甘宁青伊斯兰文化老照片 : 20世纪30年代美国传教士考察纪实 = Zhongguoshanganningqing Yisilanwenhua Laozhaopian / 王建平编著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .P53 W36 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827514
______________________________________________________________
Eguo chuan jiao tuan yu Qing dai Zhong E wen hua jiao liu / Xiao Yuqiu zhu.
俄国传教团与清代中俄文化交流 / 肖玉秋著
East Asia > Chinese Collection > CB251 .X536 2009
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827276
______________________________________________________________
Guan fu, zong zu yu Tian zhu jiao : 17-19 shi ji Fu'an xiang cun jiao hui de li shi xu shi / Zhang Xianqing zhu.
官府, 宗族与天主教 : 17-19世纪福安乡村教会的历史叙事 / 张先清著
East Asia > Chinese Collection > BV3425 .F8 Z46 2009
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8383641
______________________________________________________________
Li Jiabai yu Qing mo Min chu de Zhongguo she hui / Hu Suping zhu.
李佳白与清末民初的中国社会 / 胡素萍著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .R363 H8 2009
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8324948
______________________________________________________________
Hong ding dai· bai he fu· xi fang jiao shi di yi ren : Tang Ruowang zai Zhongguo de ri zi / Li Tiangang zhu.
紅頂戴· 白鶴服· 西方教士第一人 : 湯若望在中國的日子 / 李天綱著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .S35 L53 2008
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7991196
______________________________________________________________
Malixun yan jiu wen xian suo yin = Bibliographies on Robert Morrison / [bian zhe Zhang Xiping, Chen Liwei, Yang Shaoxian]
马礼逊研究文献索引 = Bibliographies on Robert Morrison / [编者张西平, 陈力卫, 杨少娴]
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .M6 Z23 2008
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7889882
______________________________________________________________
Malixun hui yi lu / Ailisha Malixun bian ; [yi zhe Beijing wai guo yu da xue, Zhongguo hai wai Han xue yan jiu zhong xin fan yi zu] = Memoirs of the life and labours of Robert Morrison / Eilza Morrison.
马礼逊回忆录 / 艾莉莎・马礼逊编 ; [译者北京外国语大学, 中国海外汉学研究中心翻译组] = Memoirs of the life and labours of Robert Morrison / Eilza Morrison
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .M6 Z22 2008 ...
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7889860
______________________________________________________________
Li shi yi zong : Zheng fu si Tian zhu jiao mu di / zhu bian Ming Xiaoyan, Wei Yangbo.
歷史遺踪 : 正福寺天主教墓地 / 主编明曉艷, 魏揚波
East Asia > Chinese Collection > BV3425 .B4 L54 2007
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7165491
______________________________________________________________
Situ Leideng yu Xi Hu = John Leighton Stuart and West Lake / Shen Jianzhong, Xu Jian zhu.
司徒雷登与西湖 = John Leighton Stuart and West Lake / 沈建中, 许俭著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .S828 S54 2007
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7678862
______________________________________________________________
Gen sui Li Madou dao Zhongguo / Zhang Xiping zhu.
跟随利玛窦到中国 / 张西平著
East Asia > Chinese Collection > DS754.14 .Z34 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7873063
______________________________________________________________
Malixun ping zhuan = Ma Lixun pingzhuan / Gu Changsheng zhu.
马礼逊评传 = Ma Lixun pingzhuan / 顾长声著
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .M6 G824 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6962623
______________________________________________________________
Shang di de ren ma : shi jiu shi ji zai Hua chuan jiao shi de zuo wei / Su Jing zhu.
上帝的人馬 : 十九世紀在華傳教士的作為 / 蘇精著
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .S785 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7888866
______________________________________________________________
Yesu hui shi fu sheng ze shen fu zhuan : suo yin pai si xiang zai Zhongguo ji Ou Zhou / Wei Ruowang zhu ; Wu Liwei yi.
耶稣会士傅圣泽神甫传 : 索隐派思想在中国及欧洲 / 魏若望著 ; 吴莉苇译
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .W5 Y4 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6853282
______________________________________________________________
Fu nü yu chai chuan : shi jiu shi ji Meiguo Sheng gong hui nü chuan jiao shi zai Hua chai chuan yan jiu / zuo zhe Lin Meimei.
婦女與差傳 : 十九世紀美國聖公會女傳教士在華差傳研究 / 作者林美玫
East Asia > Chinese Collection > BV2610 .L56 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6820547
______________________________________________________________
Li Madou de ji yi zhi gong : dang xi fang yu dao dong fang = The Memory Palace of Matteo Ricci. / Shi Jingqian zhu ; Chen Heng, Mei Yizheng yi.
利玛窦的记忆之宮 : 当西方遇到东方 = The Memory Palace of Matteo Ricci. / 史景迁著 ; 陈恒, 梅义征译
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .R46 S66125 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6788054
______________________________________________________________
Ba she : Ming Qing zhi ji Yesu hui de zai Hua chuan jiao / Zhou Tian zhu.
跋涉 : 明清之际耶稣会的在华传教 / 周天著
East Asia > Chinese Collection > BV2290 .Z46 2009
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827224
______________________________________________________________
Li Madou Zhongguo shu zha / Matteo Ricci zhu ; P.Antonio Sergianni P.I.M.E bian ; Yun Qi yi.
利玛窦中国书札 / Matteo Ricci著 ; P.Antonio Sergianni P.I.M.E 编 ; 芸[Qi]译.
East Asia > Chinese Collection > BX3746 .C5 R4712 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6969762
______________________________________________________________
Li Madou de ji yi zhi gong : dang xi fang yu dao dong fang = The Memory Palace of Matteo Ricci. / Shi Jingqian zhu ; Chen Heng, Mei Yizheng yi.
利玛窦的记忆之宮 : 当西方遇到东方 = The Memory Palace of Matteo Ricci. / 史景迁著 ; 陈恒, 梅义征译
East Asia > Chinese Collection > BV3427 .R46 S66125 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6788054
______________________________________________________________
Yesu hui de Beijing dao lan : Tian zhu jiao yu Zhongguo wen hua de xiang yu / Mei Qianli zhu.
耶穌會的北京導覽 : 天主教與中國文化的相遇 / 梅謙立著
East Asia > Chinese Collection > BV3425 .B4 M49 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6425335
______________________________________________________________
Cong Li Madou dao Tang Ruowang : Wan Ming de Yesu hui chuan jiao shi / Deng'en zhu ; Yu Sanle, Shi Rong yi = Generation of giants : the story of the Jesuits in China in the last decades of the Ming dynasty / George H. Dunne.
从利玛窦到汤若望 : 晚明的耶稣会传敎士 / 邓恩著 ; 余三乐, 石蓉译 = Generation of giants : the story of the Jesuits in China in the last decades of the Ming dynasty / George H. Dunne
East Asia > Chinese Collection > BV3417 .D7812 2003
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/5531360
______________________________________________________________
Yesu hui shi Zhongguo shu jian ji : Zhongguo hui yi lu / Duhede bian ; Zheng Dedi, Lü Yimin, Shen Jian yi.
耶稣会士中国书简集: 中国回忆录/ 杜赫德编;郑德弟,吕一民,沈坚译 .
East Asia > Chinese Collection > BV2290 .A26 Y47 2001 ...
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4755223
______________________________________________________________
Li Madou Zhongguo zha ji / Li Madou, Jin Nige zhu ; He Gaoji, Wang Zunzhong, Li Shen yi.
利玛窦中国札记 / 利玛窦,金尼阁著;何高济,王遵仲,李申译
East Asia > Chinese Collection > BX3746.C5 R47312 2001
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4769010
______________________________________________________________
Shangdi de shi tu : Ming mo Qing chu de Yesu hui shi / Chen Baoliang zhu.
上帝的使徒 : 明末清初的耶穌會士 / 陳寶良著
East Asia > Chinese Collection > BV3417 .C54 2001
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4688098
______________________________________________________________
Pangdiwo yu Zhongguo : Yesu hui "shi ying" ce lue yan jiu / Zhang Kai zhu.
龐迪我與中國 : 耶穌會 「適應」 策略研究 / 張鎧著
East Asia > Chinese Collection > BV3427.P36 C43 1997
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4188880
______________________________________________________________
Zai Hua Yesu hui shi lie zhuan ji shu mu / Fei Laizhi zhu ; Feng Chengjun yi.
在华耶穌会士列传及书目 / 费赖之著 ; 冯承钧译
East Asia > Chinese Collection > BX3755 .P4512 1995 ...
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4189265
______________________________________________________________
Li Madou Zhongguo zha ji / Li Madou, Jin Nige zhu ; He Gaoji, Wang Zunzhong, Li Shen yi ; He Zhaowu jiao.
利玛窦中国札记 / 利玛窦,金尼阁著;何高济,王遵仲,李申译 ;何兆武校
East Asia > Chinese Collection > BX3746 .C5 R47 1983
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6759942
______________________________________________________________
Xi tai zi lai Hua ji : (Li Madou zhuan) / Vincent Cronin zhu ; Siguo yi.
西泰子來華記 : (利瑪竇傳) / Vincent Cronin 著 ; 思果譯
SAL 1&2 > Harvard-Yenching Collection > 1983 1242
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6429102
______________________________________________________________
Ru Hua Yesu hui shi lie zhuan / Feng Chengjun yi ; Zhonghua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui bian ji.
入華耶稣會士列傳 / 馮承鈞譯 ; 中華教育文化基金董事會編譯委員會編輯
SAL 1&2 > Harvard-Yenching Collection > 1983 5853
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6429118
______________________________________________________________
Tian zhu jiao shi liu shi ji zai Hua chuan jiao zhi / H. Bernard chu ; Xiao Junhua yi.
天主教十六世紀在華傳教誌 / H. Bernard 著 ; 蕭濬華譯
SAL 1&2 > Harvard-Yenching Collection > 1981.2 1322
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6429032
______________________________________________________________
Chuan jiao shi Han xue yan jiu = The study of missionary sinology / Zhang Xiping zhu.
传教士汉学研究 = The study of missionary sinology / 张西平著
East Asia > Chinese Collection > DS734.97 .E85 Z44 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6760691
______________________________________________________________
Shen ti, ling hun, zi ran : Zhongguo Jidu jiao yu yi liao, she hui shi ye yan jiu / Liu Tianlu bian.
身体・灵魂・自然 : 中国基督教与医疗, 社会事业研究 / 刘天路编
East Asia > Chinese Collection > BR1288 .S546 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827366
______________________________________________________________
Sheng jing yu qiang pao : Jidu jiao yu Chaozhou she hui (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900 / Li Xiexi zhu ; Lei Chunfang yi ; Zhou Cuishan shen jiao.
圣经与枪炮 : 基督教与潮州社会 (1860-1900) = The Bible and the gun : Christianity in South China, 1860-1900 / 李榭熙著 ; 雷春芳译 ; 周翠珊审校
East Asia > Chinese Collection > BV3425 .C47 L441 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/9451986
______________________________________________________________
Tiao yue te quan zhi du xia de yi liao shi ye : Jidu jiao zai Hua yi liao shi ye yan jiu (1835-1937) / Li Chuanbin zhu.
条约特权制度下的医疗事业 : 基督教在华医疗事业研究 (1835-1937) / 李传斌著
East Asia > Chinese Collection > R722.3 .L53 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827453
______________________________________________________________
Wan Qing Min du wen hua zhi xi chuan : yi chuan jiao shi Han xue jia Lu Gongming wei ge an / Lin Liqiang zhu.
晚清闽都文化之西传 : 以传教士汉学家卢公明为个案 / 林立强著
East Asia > Chinese Collection > BV3420 .F8 L56 2010
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827458
______________________________________________________________
Jin shi Jidu jiao he ru jiao de jie chu / Gong Daoyun zhu.
近世基督教和儒教的接触 / 龚道运著
East Asia > Chinese Collection > BR128 .C43 G65 2009
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827333
______________________________________________________________
Jidu jiao yu Shanxi / Wang Xue zhu.
基督教与陕西 / 王雪著
East Asia > Chinese Collection > BV3420 .S6 W368 2007
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827312
______________________________________________________________
Shi liao yu shi jie : Zhong wen wen xian yu Zhongguo Jidu jiao shi yan jiu / Zhang Xianqing bian.
史料与视界 : 中文文献与中国基督教史研究 / 张先清编
East Asia > Chinese Collection > BR1285 .S47 2007
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7752479
______________________________________________________________
Shi qi, shi ba shi ji Tian zhu jiao zai jiang nan de chuan bo = The Catholicism dispersing in the southern part of the Yangtze River in 17th and 18th centuries / Zhou Pingping zhu.
十七、十八世纪天主教在江南的传播 = The Catholicism dispersing in the southern part of the Yangtze River in 17th and 18th centuries / 周萍萍著
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .Z47 2007
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7809783
______________________________________________________________
Jidu jiao yu Ming Qing ji Zhongguo she hui : Zhong xi wen hua de tiao shi yu chong zhuang / Cao Zengyou zhu.
基督教与明清际中国社会 : 中西文化的调适与冲撞 / 曹增友著
East Asia > Chinese Collection > BR1286 .C36 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7627679
______________________________________________________________
Shang di de ren ma : shi jiu shi ji zai Hua chuan jiao shi de zuo wei / Su Jing zhu.
上帝的人馬 : 十九世紀在華傳教士的作為 / 蘇精著
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .S785 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/7888866
______________________________________________________________
Li yi yu rong hui : Zhongguo Jidu tu yu ben se jiao hui de xing qi / Liu Jiafeng bian.
离异与融会 : 中国基督徒与本色教会的兴起 / 刘家峰编
East Asia > Chinese Collection > BR1287 .L42 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6873573
______________________________________________________________
Ming Qing zhi ji Xibanya fang ji hui zai Hua chuan jiao yan jiu, 1579-1732 / Cui Weixiao zhu.
明清之际西班牙方济会在华传教研究, 1579-1732 / 崔维孝著
East Asia > Chinese Collection > BV3417 .C84 2006
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6769440
______________________________________________________________
Quan shi de yuan huan : Ming mo Qing chu chuan jiao shi dui ru jia jing dian de jie shi ji qi ben tu hui ying / Liu Yunhua zhu.
诠释的圆环 : 明末清初传教士对儒家经典的解释及其本土回 应 / 刘耘华著
East Asia > Chinese Collection > BV3417 .L58 2005
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6419616
______________________________________________________________
Zai zong jiao yu shi su zhi jian : Jidu jiao zhin jiao chuan jiao shi zai Hua nan yan hai de zao qi huo dong yan jiu / Wu Yixiong zhu.
在宗敎与世俗之间 : 基督敎新敎传敎士在华南沿海的早期活动硏究 / 吴义雄编著
East Asia > Chinese Collection > BV3415.2 .W83 2000
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4487106
______________________________________________________________
Meiguo chuan jiao shi yu wan Qing Zhongguo xian dai hua : jin dai Jidu xin jiao chuan jiao shi zai Hua she hui wen hua he jiao yu huo dong yan jiu / Wang Lixin zhu.
美国传教士与晚清中国现代化 : 近代基督新教传教士在华社会文化和教育活动 研究 / 王立新著
East Asia > Chinese Collection > BV3415.2 .W36 1997
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4189479
______________________________________________________________
Shi tu zu ji : Jidu zong jiao chuan Hua quan shi tu ji / Gu Weimin, Hu Yihua bian zhu ; Wang Chenrui, Cai Mihong jiao ding.
使徒足跡: 基督宗敎傳華全史圖集/ 顧衞民, 胡毅華編著 ; 王臣瑞, 蔡米虹校訂
East Asia > Chinese Collection > BR1285 .G8 1995
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/5805043
______________________________________________________________
Qing ji min jiao chong tu di liang hua fen xi : 1860-1899 / Chen Yinkun zhuan ; [Zhongguo li shi xue hui zhu bian].
清季民敎衝突的量化分析: 1860-1899/ 陳銀崑撰 ; [中國歷史學會主編].
East Asia > Chinese Collection > BR1285 .C47 1991
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4163863
______________________________________________________________
Zhongguo ji du jiao shi yan jiu shu mu : Zhong, Ri wen zhuan zhu yu lun wen mu lu / Zhonghua fu yin shen xue yuan Zhongguo jiao hui shi yan jiu zhong xin bian zuan.
中國基督教史研究書目 : 中、日文專著與論文目錄 / 中華福音神學院中國教會史研究中心編纂
East Asia > Reference (Non-circulating) > Z7757 .C6 C95
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/4195245
______________________________________________________________
Jin hui zai Hua bu dao bai nian shi lue / Wu Lile bian, [Lila Watson] bian.
浸会在華佈道百年史畧 / 吳立樂編, [Lila Watson] 編.
SAL 1&2 > Harvard-Yenching Collection > 1981.6 2302
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/6429074
______________________________________________________________
Meiguo Aimolei da xue tu shu guan cang lai Hua chuan jiao shi dang an shi yong zhi nan = Guide to archives of missionaries to China collected in Woodruff Library, Emory University, U.S.A. / Aimolei da xue tu shu guan shan ben bu (MABEL) zheng li ; Wang Guohua bian yi.
美国爱默蕾大学图书馆藏来华传教士档案使用 指南 = Guide to archives of missionaries to China collected in Woodruff Library, Emory University, U.S.A. / 爱默蕾大学图书馆善本部(MABEL)整理 ; 王国华编译
East Asia > Chinese Collection > BV3415 .W7 2008
Bookmark: http://searchworks.stanford.edu/catalog/8827351

Links to Other Missionary Photograph Collections

Harvard University, The Rev. Claude L. Pickens, Jr. Collection on Muslims in China, includes Over 1000 photos of Muslims and Christian missionaries working among them in Western China in the 1920s and 1930s. The collection is supplemented by several hundred books, pamphlets, broadsides, etc., in several languages.

DePaul University Library, The China Mission Photograph Collection documents the missionary presence of the Western Province of the Congregation of the Mission in the province of Kiangsi, China in the first half of the twentieth century. The collection dates from 1923 to c.1951.

University of South California Digital Library, International Mission Photography Archive come from Protestant and Catholic missionary collections held at a number of centers in Britain, continental Europe, and North America. The photographs record missionary endeavors and reflect the missionaries' experience of communities and environments abroad. There are examples of the physical influence the mission presence brought -- mission compounds, church and school buildings -- as well as examples of the cultural impact of mission teaching and Western influence, including schools and training programs, Christian practices, and Western technology and fashions. The pictures document indigenous peoples' responses to missions and the history of indigenous churches which are often now a major force in society. They also offer views of landscapes, of cities, and of towns before and in the early stages of modern development.

Yale University Divinity School library, China Christian Colleges and Universities Image Database includes finding aid to the photos and financial records of early Lingnan University and Canton Christian College.

Presbyterian Church Archives Research Centre, New Zealand, holds a collection of approximately 120,000 photographic images. This collection, which dates from 1861, is significant not only in relation to it's size but also the unique quality of it's content. Our earlier Mission photographs, which include South China, the New Hebrides (Vanuatu) and India, are significant both nationally and internationally as they provide a unique visual insight into the history of various indigenous cultures, in many cases directly supported by correspondence preserved in our Mission archives. The photographic collection also documents in picture form the life and work of the Presbyterian Church in New Zealand. To date, over 24,000 images have been fully catalogued and placed on a searchable in-house computer database.


« Back